Daamaan sakaallaa kutee Naqattoon gabaabbate Teephni mogolee nyaate Amallisaa hammaate Qabaaf dhiisaan jabaate Akki qabaniin dhibe Daamaan algabaraami Harkatu algabarse Uumuu seera diriirsee Uumamni...
Scribd is the world's largest social reading and publishing site.